0  items | Rs 0
Powstania Kozackie: Koliszczyzna, Powstanie Chmielnickiego, Melchizedek, Bitwa Pod Kumejkami, Ugoda Perejas Awska, Powstanie Fedorowicza

Powstania Kozackie: Koliszczyzna, Powstanie Chmielnickiego, Melchizedek, Bitwa Pod Kumejkami, Ugoda Perejas Awska, Powstanie Fedorowicza

Paper Back
by R. D. O. Wikipedia  
Language: Polish
Out Of Stock (Out Of Stock) See Details
We accept payment by:
Credit Cards
Cash Cards
Debit Cards
Net Banking
Our Price   Rs. 1013
(Price is inclusive of all taxes and sourcing fee of Rs. 71)
Powstania Kozackie: Koliszczyzna, Powstanie Chmielnickiego, Melchizedek, Bitwa Pod Kumejkami, Ugoda Perejas Awska, Powstanie Fedorowicza
(Notify me when it is in stock?)

Book Summary of Powstania Kozackie: Koliszczyzna, Powsta...

Paper Back

r d o: Wikipedia. Strony: 26. Rozdzia y: Koliszczyzna, Powstanie Chmielnickiego, Melchizedek, Bitwa pod Kumejkami, Ugoda perejas awska, Powstanie Fedorowicza, Motroni ski Monaster Tr jcy wi tej, Rze huma ska, Powstanie Kosi skiego, Powstanie Pawluka, Helena Chmielnicka, Ugoda zborowska, Powstanie Bo otnikowa, Maksym ele niak, Bitwa pod Pi tkiem, Ugoda w Bia ej Cerkwi, Natan Hannower, Michai Kreczetnikow, Powstanie Pugaczowa, Powstanie Sulimy, Iwan Gonta, Powstanie Paleja, Powstanie Nalewajki, Powstanie Ostranicy, Ugoda waniecka, Ihnatko Ho yj. Fragment: Powstanie Chmielnickiego (nazywane r wnie wielk wojn kozack, kozack rewolucj, Chmielnicczyzn ) - powstanie w latach 1648-1655 kozactwa i ch opstwa ruskiego pod przyw dztwem hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego przeciwko szlachcie polskiej. Dawna Ukraina by a w rzeczywisto ci organizmem odr bnym od Korony, chocia ta sprawowa a nad ni nominaln zwierzchno . Jej obywatele nie poczuwali si do polsko ci, czuli si natomiast pe noprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej, ale jako Rusini. Zaraz po unii lubelskiej (1569) wysuni to program poszerzenia federacji o Ksi stwo Ruskie i utworzenie Rzeczypospolitej Trojga Narod w, ale program ten upad, ze wzgl du na op r polskiej magnaterii i brak poparcia ze strony kr la. Spo ecze stwo Ukrainy, pozbawione w asnego kierownictwa politycznego i organizacji pa stwowej, czu o si rozgoryczone i podatne by o na manipulacje ze strony czynnik w tak zewn trznych, jak i wewn trznych. Spo ecze stwo ukrai skie by o bardzo zr nicowane. Najni ej sta o ch opstwo, czyli czer . By a to warstwa niejednolita, z o ona cz ciowo z miejscowych, a cz ciowo ze zruszczonych ch op w - zbieg w z Korony. Czysto ruskie mieszcza stwo w a ciwie nie istnia o - miasta zamieszkiwali g wnie kupcy ormia scy i ydzi, a tak e Polacy. Do roli elity aspirowali Kozacy, w r d kt rych te rysowa y si widoczne podzia y: kozacy rejestrowi znajdowali si na o dzie Rzeczypospolitej, a cz sto dysponow...

 

Details Of Book : Powstania Kozackie: Koliszczyzna, Powsta...

Book: Powstania Kozackie: Koliszczyzna, Powstanie Chmielnickiego, Melchizedek, Bitwa Pod Kumejkami, Ugoda Perejas Awska, Powstanie Fedorowicza
Author:  
ISBN: 1232660841
ISBN-13: 9781232660842
Binding: Paper Back
Publishing Date: 2011-08-01
Publisher: Books LLC, Wiki Series
Number of Pages: 00028
Language: Polish
Please Note -

* We sell only NEW book and do NOT sell old or used books.
* The book images and summary displayed may be of a different edition or binding of the same title.
* Book reviews are not added by BookAdda.
* Price can change due to reprinting, price change by publisher / distributor.

BookAdda (www.bookadda.com) is a premier online book store in selling books online across India at the most competitive prices. BookAdda sells fiction, business, non fiction, literature, AIEEE, medical, engineering, computer book, etc. The books are delivered across India FREE of cost.

Popular Reads

View All

Best Seller Books

View All