0  items | Rs 0
Alergologia: Astma Oskrzelowa, Alergia, Atopowe Zapalenie Skory, Atopia, Dieta Aspirynowa, Astma Aspirynowa, Anafilaksja, Zapalenie

Alergologia: Astma Oskrzelowa, Alergia, Atopowe Zapalenie Skory, Atopia, Dieta Aspirynowa, Astma Aspirynowa, Anafilaksja, Zapalenie

Paper Back
by ródo: Wikipedia  
Language: Polish
Out Of Stock (Out Of Stock) See Details
We accept payment by:
Credit Cards
Cash Cards
Debit Cards
Net Banking
Our Price   Rs. 1017
(Price is inclusive of all taxes and sourcing fee of Rs. 75)
Alergologia: Astma Oskrzelowa, Alergia, Atopowe Zapalenie Skory, Atopia, Dieta Aspirynowa, Astma Aspirynowa, Anafilaksja, Zapalenie
(Notify me when it is in stock?)

Book Summary of Alergologia: Astma Oskrzelowa, Alergia, ...

Paper Back

rod o: Wikipedia. Strony: 31. Rozdzia y: Astma oskrzelowa, Alergia, Atopowe zapalenie skory, Atopia, Dieta aspirynowa, Astma aspirynowa, Anafilaksja, Zapalenie spojowek, Choroba Schonleina-Henocha, Katar sienny, Testy skorne, Obrz k naczynioruchowy, Alergeny pokarmowe, Idiosynkrazja, Oksazolon, Alergia pokarmowa, Podra nienie oczu, Alergiczne zapalenie p cherzykow p ucnych, Pokrzywka, Alergia na substancje zapachowe, Seksualny nie yt nosa, Alergia na tatua, Nadwra liwo kontaktowa, Pokrzywka dermograficzna, Odczulanie, Alergia na jad b onkoskrzyd ych, Omalizumab, Roztocze kurzu domowego, Uczulenie na jad pszczeli, U dlenie, Fotodermatoza, Anafilatoksyna, Atopowe zapalenie spojowek, Alergia krzy owa. Fragment: Alergia (popularnie stosowane synonimy uczulenie, nadwra liwo ) - patologiczna, jako ciowo zmieniona odpowied tkanek na alergen, polegaj ca na reakcji immunologicznej zwi zanej z powstaniem swoistych przeciwcia, ktore po zwi zaniu z antygenem doprowadzaj do uwolnienia ro nych substancji - mediatorow stanu zapalnego. Mo e si objawia agodnie, jak w przypadku kataru czy zawienia, a po zagra aj cy yciu wstrz s anafilaktyczny i mier . Termin alergia zosta u yty pierwotnie przez Clemensa Petera von Pirqueta, wiede skiego pediatr i naukowca w 1906 roku. Oznacza on dos ownie odmienn reakcj (gr. allos - inny + ergos - reakcja). Pocz tkowo uwa ano, e za wszelkie reakcje nadwra liwo ci odpowiedzialne jest nieprawid owe wytwarzanie przeciwcia klasy IgE. Dopiero dalsze badania prowadzone wspolnie przez Robina Coombsa i Philipa Gella w latach 60. XX wieku, doprowadzi y do odkrycia czterech (obecnie pi ciu) odmiennych typow reakcji nadwra liwo ci. W zwi zku z powy szym termin nadwra liwo jest poj ciem szerszym i nie jest synonimem alergii sensu stricto. W szerszym znaczeniu poj cie alergia odnoszone jest cz sto do innych chorob o podobnej, z pozoru, etiologii i obrazie. Przyk adem tego jest wyprysk kontaktowy alergiczny nazywany inaczej alergicznym ...

 

Details Of Book : Alergologia: Astma Oskrzelowa, Alergia, ...

Book: Alergologia: Astma Oskrzelowa, Alergia, Atopowe Zapalenie Skory, Atopia, Dieta Aspirynowa, Astma Aspirynowa, Anafilaksja, Zapalenie
Author:  
ISBN: 1232636312
ISBN-13: 9781232636311
Binding: Paper Back
Publishing Date: 2012-03-03
Publisher: Books LLC, Wiki Series
Number of Pages: 00032
Language: Polish
Please Note -

* We sell only NEW book and do NOT sell old or used books.
* The book images and summary displayed may be of a different edition or binding of the same title.
* Book reviews are not added by BookAdda.
* Price can change due to reprinting, price change by publisher / distributor.

BookAdda (www.bookadda.com) is a premier online book store in selling books online across India at the most competitive prices. BookAdda sells fiction, business, non fiction, literature, AIEEE, medical, engineering, computer book, etc. The books are delivered across India FREE of cost.

Best Seller Books

View All